Business Intelligence v akci
Kontaktujte nás na +420 511 116 188 nebo info@intecs.cz

Azure Machine Learning

Azure Machine Learning je cloudová služba umožňující vytváření prediktivních analytických modelů. Azure ML zpřístupňuje metody strojového učení a zároveň výpočetní výkon platformy Azure. Strojové učení je technika využití minulých zkušeností pro předpověď budoucího chování.

  • Detekce odchodu zákazníků – předejděte tomu, aby vás vaši zákazníci opouštěli, identifikujte zákazníky na odchodu a věnujte se jim
  • Doporučení – doporučte vašim zákazníkům produkty pro ně zajímavé a zvyšte míru konverze a průměrný košík
  • Segmentace – seskupte zákazníky podle podobného chování a věnujte každému takovou péči, jaká mu náleží
  • Analýza nákupního chování – zjistěte, které zboží se často nakupuje pohromadě a výhodně nabízejte doplňující se produkty
  • Detekce podvodů – odhalte podezřelé chování zákazníků, zaměstnanců a zabraňte finančním ztrátám
  • Prediktivní údržba – vyhněte se prostojům a ušetřete náklady na údržbu

Jak Azure Machine Learning funguje?

Azure Machine Learning na základě využití výpočetně náročných algoritmů a technik dokáže, po dodání velkého vzorku pročištěných dat, nalézat mezi jednotlivými daty souvislosti a postupně upravovat nalezené souvislosti na základě měnících se dat (učit se).

1. Nejdříve je potřeba definovat, co chceme zjistit (predikovat), jaký výstup

2. K zadanému problému je potřeba shromáždit statisticky reprezentativní sadu dat.

3. Vytvoří se prediktivní model.

4. Model se pak musí natrénovat. Trénování se provádí na základě předchozích zkušeností, což znamená, že modelu musíme nabídnout dostatečné množství případů (dat), které popisují zkoumanou oblast.

5. Modelu se předhodí analyzovaný případ a model na základě statistické významnosti určí nejpravděpodobnější výsledek.

6. Výsledky je nutné interpretovat a vyvodit z nich konkrétní důsledky.